اتاق اصناف استان فارس
ُسازمان صنعت ،معدن،تجارت
تعاونی کارکنان صنایع استان فارس
صنف کشاورزی شهرستان شیراز
اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کهکیلویه و بویراحمد
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر
شناسایی و دستگیری هکر تعدادی از سایت های دولتی