زئوس حامی برگزاری «کنفرانس ملی نقش منابع انسانی در استراتژی»