در پی کشتار در ایالت اورلاندو فیسبوک بار دیگر ویژگی safety check را فعال کرد