زئوس : طراحی سایت در شیراز | طراحی وب سایت در شیراز

آیا کامپیوترها قدرت اندیشیدن دارند ؟