ربات های آینده نمیتوانند قاتل باشند !
آیا کامپیوترها قدرت اندیشیدن دارند ؟