ارسال ایمیل تحت پلتفرم دات نت با استفاده از #c

ارسال ایمیل با استفاده از زبان سی شارپ

میتوان با استفاده از قطعه کد زیر به زبانC# و تحت پلتفرم .NET و با استفاده از تایید کردن اعتبار و پروتکل SMTP اقدام به ارسال ایمیل نمود.

جهت این امر میتوان قطعه کد زیر را در فایل از پیش تعیین شده با نام aspx .SendMail در پروژه خود اضافه نمود:

sendmail.aspx

<!DOCTYPEhtmlPUBLIC"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

 

<htmlxmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<headrunat="server"><title></title></head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div>

        Message to: <asp:TextBoxID="txtTo" runat="server"></asp:TextBox><br/>

        Message from: <asp:TextBoxID="txtFrom" runat="server"></asp:TextBox><br/>

        Subject: <asp:TextBoxID="txtSubject" runat="server"></asp:TextBox><br/>

        Message Body: <br/>

        <asp:TextBoxID="txtBody" runat="server" Height="171px" TextMode="MultiLine" Width="270px">

        </asp:TextBox><br/>

        <asp:ButtonID="Btn_SendMail" runat="server" onclick="Btn_SendMail_Click" Text="Send Email"/>

        <br/>

        <asp:LabelID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label>

    </div>

    </form>

</body>

</html>

 

 

سپس پس از طی مرحله فوق کد مربوط به BackEnd را مطابق زیر وارد نمایید:

sendmail.aspx.cs

using System.Net;

using System.Net.Mail;

SmtpClient smtpClient = new SmtpClient();

NetworkCredential basicCredential =

    new NetworkCredential("username", "password");

MailMessage message = new MailMessage();

MailAddress fromAddress = new MailAddress("[email protected]");

smtpClient.Host = "mail.mydomain.com";

smtpClient.UseDefaultCredentials = false;

smtpClient.Credentials = basicCredential;

message.From = fromAddress;

message.Subject = "your subject";

//Set IsBodyHtml to true means you can send HTML email.

message.IsBodyHtml = true;

message.Body = "<h1>your message body</h1>";

message.To.Add("[email protected]");

try

{

    smtpClient.Send(message);

}

catch(Exception ex)

{

    //Error, could not send the message

    Response.Write(ex.Message);

}

     

منبع : مرکز طراحی وب زئوس

تاریخ درج خبر : 1392/3/30
تعداد بازدیدها : 1420
دیدگاه شما

اخبار مرتبط