معماری سازمانی سرویس گرا

معماری سرویس گرا چیستتعریف معماری سرویس گرامقایسه ای میان معماری سازمانی با معماری سرویس گرا

 

معماری سازمانی سرویس گرا
معماری سرویس گرا چیست

"معماری سرویس گرا " حاوی قوانین، الگوها و ضوابطی است كه منجر به ایجاد خصایصی نظیر پیمانه ای بودن ، بسته بندی ، اتصال سست ، استفاده مجدد و تركیب پذیری شده و از نظر ساختار از یك ارائه دهنده سرویس و یك درخواست كننده سرویس تشكیل شده است. درمعماری سرویس گرا منظور از اتصال سست قابلیت تعامل بین سرویس ها به صورت مستقل از كدنویسی و مكان سرویس ها است، بگونه ای كه سرویس ها در زمان اجرا می توانند تغییر مكان داده، روالهای داخلی خود را تغییر دهند یا حتی از یك فناوری جدید تر استفاده كنند، بدون اینكه تاثیری منفی بر سرویس گیرندگان گذاشته شود.
معماری سرویس گرا شما را قادر می سازد تا به سرعت سیستم های خود را تغییر دهید. این چابكی هم از جهت كاركردهای سیستم و هم از جهت تغییر جغرافیائی یا ارتقاء سكوها و حتی تغییر تامین كننده فناوری می تواند باشد. این سبک معماری مجموع هزینه صرف شده برای فناوری اطلاعات و سرویس های حرفه را به دو روش كاهش می دهد. اول با حذف هزینه های میان افزارها و فناوری های اختصاصی و جایگزین كردن آن با فناوری های استاندارد مانند وب سرویس و دوم با تركیب كاركردهای حرفه در قالب سرویس هائی كه توسط واحدهای مختلف قابل استفاده باشد.
تعریف معماری سرویس گرا:
برای معماری سرویس گرا تعاریف متنوع و بعضا مختلفی ارائه شده كه هر كدام از نگاهی به تبین خصوصیات آن پرداخته اند، برای درك بهتر این مفهوم و آگاهی از كلیه برداشت ها و نگاه های موجود، در ادامه تعدادی از این تعاریف آورده شده است.
   - یك چارچوب استراتژیك از فناوری كه به تمام سیستم های داخل و خارج اجازه ارائه یا دریافت سرویس های خوش تعریف را می دهد.
   - روشی برای طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای گسترده سازمانی به وسیله ارتباط بین سرویس هائی كه دارای خواص اتصال سست، دانه درشتی و قابل استفاده مجدد هستند.
   - سبكی از معماری كه از اتصال سست سرویس ها جهت انعطاف پذیری و تعامل پذیری حرفه و بصورت مستقل از فناوری پشتیبانی می كند و از تركیب مجموعه ای از سرویس های مبتنی بر حرفه تشكیل شده كه این سرویس ها انعطاف پذیری و پیكربندی پویا را برای فرآیندها محقق می كنند.

مقایسه ای میان معماری سازمانی با معماری سرویس گرا

معماری سازمانی را رهیافتی بالا به پائین می دانند كه با توجه به نیازهای كسب و كار(اهداف، راهبرد ها، نیازها و ..) سازمان، فناوری اطلاعات را به خدمت می گیرد ، حتی كسانی كه معماری سازمانی را مقوله ای در حوزه فناوری اطلاعات دانسته و هدف آن را یكپارچگی اطلاعات و سیستم ها تعریف نموده اند بر این نكته اذعان دارند كه این رهیافت بالا به پائین بوده و لایه های فناوری اطلاعات (حرفه، اطلاعات، سیستمها، داده، فناوری) رابطه ترتیبی از بالا به پائین با هم دارند بطوریكه هر لایه نیازها و اهدافش را جهت پشتیبانی به لایه پائین تر اعلان می كند. نتیجه آنكه در معماری سازمانی لایه های مختلفی وجود دارد كه ممكن است مرتبط با فناوری اطلاعات باشند یا خیر، ولی نگاه معماری بالا به پائین بوده و در آخرین لایه ها به فناوری و زیر ساخت ها می رسد.
در خصوص معماری سرویس گرا تعریف ثابت و مورد توافقی وجود ندارد ولی اكثر تعاریف و متون بر این موضوع توافق دارند كه این معماری مربوط به لایه های پائین بوده و رهیافتی متكی بر فناوری است كه تاثیر آن بر هر دو حوزه كسب وكار و فناوری واقع می شود. در اكثر متون، معماری سرویس گرا را نگرشی پائین به بالا ارزیابی می كنند، البته این موضوع به این معنا نیست كه فرآیند معماری سرویس گرا از جزئیات به كلیات می رسد، مشخص است كه ابتدا باید سرویس های كلان شناسائی شوند، سپس سرویس های كاربردی و دست آخر نوبت به پیاده سازی آنها می رسد لذا منظور از اینكه گفته می شود معماری سرویس گرا پائین به بالاست به این معنا است كه رهیافت بر مبنای راه حل های حوزه فناوری ارائه شده كه به جامعیت سیستم های اطلاعاتی و یكپارچگی حرفه و فناوری كمك می كند.
به طور خلاصه می توان گفت مفاهیم معماری سرویس گرا و معماری سازمانی درحال ادغام با یكدیگرند اگرچه ریشه و محل رویش معماری سرویس گرا در حوزه فناوری بوده درحالیكه معماری سازمانی از حوزه مدیریت حرفه آمده است.

تفاوت معماری سازمانی با معماری سرویس گرا
   - با توجه به مطالبی كه در فصل قبل د رخصوص مدل بلوغ گفته شد، تعیین وضعیت موجود یكی از اولین مراحل در معماری سازمانی به حساب می آید ولی در معماری سرویس گرا چندان به آن توجه نمی شود. شروع معماری سرویس گرا با یك پروژه در اندازه كوچك آغاز می شود.
   - تمركز هر دوی آنها بر وضعیت مطلوب است ولی با این تفاوت كه معماری سازمانی بر موضوعات سطح بالا تاكید دارد ولی معماری سرویس گرا مبتنی بر استانداردهای سطوح پائین و فناوری است.
   - شالوده معماری سازمانی بر اساس چارچوب های شناخته شده ای چون زكمن است درحالیكه تاكنون چارچوبی برای معماری سرویس گرا ارائه نشده است.
   - در مراحل آخر كه معمولا مربوط به انجام یكپارچگی است معماری سرویس گرا بر سطوح پائین و فنی تمركز دارد در حالیكه معماری سازمانی به سطوح بالاتر می پردازد.
   - معماری سازمانی بر تعامل پذیری بین حرفه و فناوری تاكید دارد در حالیكه معماری سرویس گرا بر تعامل بین فناوری با فناوری متمركز شده است.
شباهتهای هر دو:
   - بر فناوری اطلاعات در سطح گسترده و سازمانی تاكید دارند.
   - از جمله مهمترین اهداف آنها تعامل پذیری و یكپارچگی است.
   - اگرچه از سرچشمه ای مختلفی هستند ولی دارای اهدافی نزدیك به هم هستند
   - لایه های کسب و کار، سیستمهای اطلاعاتی و فناوری در هردو وجود دارد
می توان معماری سرویس گرا را بدون معماری سازمانی انجام داد ولی در اینصورت نمی توان از تمام پتانسیل های معماری سرویس گرا استفاده نمود. واژه "معماری" در معماری سرویس گرا با همان واژه در معماری سازمانی معانی متفاوتی دارد. مفهوم معماری در سرویس گرائی سبكی از رهیافت است كه با نمونه های چون سبك سرویس دهنده – سرویس گیرنده یا سبك چند لایه در سیستم های اطلاعاتی شباهت دارد و به نوعی مشخص كننده نوعی سبك در توسعه و طراحی سیستم های اطلاعاتی است، درحالیكه واژه معماری در معماری سازمانی بیان كننده نگاهی همه جانبه، بالا به پائین و از دیدگاه های مختلف به جنبه های مختلف سازمان بوده كه نهایتا منجر به طبقه بندی و توصیف عناصر و اجزاء سازمان بصورت همه جانبه و فراگیر می شود.


خصوصیات معماری سازمانی سرویس گرا
از نگاه لایه كسب و كار، معماری سرویس گرا كمك می كند اتصال بین فرآیندهای حرفه با فناوری اطلاعات منعطف باشد بطوریكه با تغییر فرآیندها ، فناوری نیز به آسانی هماهنگ شود. اتصال بین حرفه و فناوری از طریق تعیین سرویس ها محقق می شود كه واسط بین این دو هستند. از نگاه لایه سیستم های اطلاعاتی، هدف معماری سرویس گرا در نهایت حل معضل تعامل پذیری بین سیستم های اطلاعاتی با فناوری ها و سكوهای مختلف است و این امر با كمك تعریف پروتكل های مستقل از سكو و استاندارد و ایجاد سرویس های وب مهیا می شود.
از نگاه لایه فناوری، معماری سرویس گرا از یك سو سبب می شود لایه فناوری از استقلال بیشتری برخوردار باشد بطوریكه بتوان سكوها و فناوری های مختلفی را به كار برد بدون آنكه نگران تعامل پذیری آنها باشیم و از طرف دیگر جهت پیاده سازی معماری سرویس گرا نیاز به توسعه یك زیرساخت جهت استفاده از پروتكل ها و استانداردهای مخصوص ان(SOAP،WSDL،XML ،..) در سطح فناوری خواهد بود.

  1.   مفهوم معماری سازمانی
  2. چارچوب های معماری سازمانی
  3. معماری سازمانی سرویس گرا
  4. انواع معماری سازمانی

منبع : مرکز طراحی وب زئوس

تاریخ درج خبر : 1392/2/10
تعداد بازدیدها : 8441
دیدگاه شما

اخبار مرتبط