شرکت زئوس موفق به دریافت گواهینامهISO / IEC 33004 گردید

 
ISO / IEC 33004: 2015 الزامات لازم برای مدل های مرجع فرایند، مدل های ارزیابی فرآیند و مدل های بلوغ را تعیین می کند. الزامات تعریف شده در این استاندارد بین المللی یک ساختار را مشخص می کند.

الف) ارتباط بین طبقات مدل فرآیند مرتبط با عملکرد ارزیابی فرایند

ب) ارتباط بین مدل مرجع فرایند و مدل های پیشنهادی / الزامات عملکرد فرآیند، به عنوان مثال، فعالیت ها و وظایف تعریف شده در ISO / IEC 12207 و ISO / IEC 15288،

ج) ادغام مدل مرجع فرایند و چارچوب اندازه گیری فرآیند برای ایجاد مدل های ارزیابی روند

د) استفاده از مجموعه های مشترک شاخص های ارزیابی عملکرد فرآیند و کیفیت فرآیند در مدل های ارزیابی روند و

الف) رابطه بین مدل های بلوغ و مدل های ارزیابی فرآیند و میزان استفاده از مدل بلوغ با استفاده از عناصر از مدل های مختلف ارزیابی فرایند.
 
 
ایزو iso.33004.2015
 
 
 


منبع : مرکز طراحی وب زئوس

تاریخ درج خبر : 1396/11/18
تعداد بازدیدها : 1840

اخبار مرتبط

دیدگاه شما